Asesoría xurídica

O Servizo de consultaría e asesoramento xurídico do Clúster Audiovisual Galego estrutura o seu labor de asesoría en dous eixos prioritarios: a propiedade intelectual e a contratación audiovisual, para todos os perfís que require a profesión.

Poderá beneficiarse deste servizo calquera empresa ou entidade asociada ao CLAG.
Categorías:

Aspectos máis relavantes do Novo Regulamento Europeo de Protección de Datos e a Problemática do Safe Harbour ou Porto Seguro

Posición do Consello sobre adopción dun Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes datos

Aspectos máis relevantes do Real Decreto 1023/2015, de 13 de novembro, polo que se desenvolve regulamentariamente a composición, organización e exercicio de funcións da Sección Primeira da Comisión de Propiedade Intelectual

Informe coas novidades lexislativas en relación á responsabilidade penal das persoas xurídicas e a responsabilidade do administrador

Páxinas